Jarko Karvoselle myönnetty merkittävä FISE:n Poikkeuksellisen vaativien kohteiden asennuspätevyys

FISE:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyslautakunta on myöntänyt Jarko Karvoselle Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan vastaavan teräsrakenteiden asennustyönjohtajan pätevyyden. Pätevyyksiä on tällä hetkellä vain 24 henkilöllä (26.6.2016). 

Pätevyystasot perustuvat Ympäristöministeriön ohjeeseen YM4/601/2015. Pätevyysluokat on jaettu kolmeen tasoon kohteiden vaatimustasojen mukaisesti:Tavanomainen, Vaativa ja Poikkeuksellisen vaativa. Kohteen vaatimustaso määräytyy muun muassa rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella.

Pätevyysluokat perustavat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin työnjohtotehtävien vaativuusluokkiin.
Teräsrakenteista vastaavan työnjohtajan pätevyyttä voidaan hyödyntää myös hankkeissa, joissa ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia. Tällaisia ovat esimerkiksi silta- ja infrarakennushankkeet.
Henkilökohtainen pätevyyskortti on katseltavissa FISE:n pätevyysrekisterissä.